FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)        K
 

K
kabul etmek: 1)e kerdene 2)qebul kerdene
Kız oradadır. Kêneke uca
Kız oradadır. Kêneke weyra ya
kahrîpese [m] bir kez oğlak doğurmuş olan keçi
kakate [m] baş
kakate [m] kafa
Kaledonyaya Newîye [m] Yeni Kaledonya
kaleke [m] böğür (boş böğür)
Kamboçya Kamboçya
Kamerûn Kamerun
Kamî rê? Kime?
kampanya [m] kampanya
Kanada Kanada
kanarya [m] kanarya
kanguru, -ye kanguru
Kanîreş Karlıova
kanûne [m] aralık
kapçika destî [m] bilek (el bileği)
kapçika linge [m] bilek (ayak bileği)
kar [n] eylem
kar [n] fiil
kar [n] iş
Karaz Kocaköy
kardar [n] yüklem
karî [m] bir kez oğlak doğurmuş olan keçi
karîdes [n] karides
karker, -e işçi
karo aktîf [n] etken fiil
karo ardimkerdox [n] yardımcı fiil
karo asarên öylesi iş
karo bêqayde [n] kuralsız fiil
karo inasarên böylesi iş
karo întransîtîf [n] geçişsiz fiil
karo passîf [n] edilgen fiil
karo pêrabeste [n] bileşik fiil
karo qaydeyin [n] kurallı fiil
karo sade [n] basit fiil
karo transîtîf [n] geçişli fiil
karo viraşte [n] türemiş fiil
karo winasî böylesi iş
karwan [n] kervan
katike [m] baş
katike [m] kafa
kavir, -e kuzu
kaxite [m] kağıt
kay [n] oyun
kaykerdox, -e oyuncu
kaykerdoxîye [m] oyunculuk
ke ki
Keban Keban
kefalet [n] kefalet
kefaletname [n] kefaletname
kefe [m] aya
kefî [m] kefiye
kefîl, -e kefil
kefîlîye [m] kefalet
kefîlîye [m] kefillik
kefîye [m] kefiye
keftar, -e sırtlan
kej, -e sarışın
keke [m] pire
kekû [n] guguk
kel [n] teke
kel-mel eşya
Kela Hınıs
kelce [n] teke
kelemçe [n] kelepçe
keleşêr [n] horoz
kelp [n] köpek
kelpe [m] dişi köpek
kelpe [n] semender (bir cinsi)
Kemalîye Kemaliye
Kemax Kemah
Kenya Kenya
kepuge [m] burun
kerdox, -e özne
kerdoxa nimitîye [m] gizli özne
kerdoxo nimite [n] gizli özne
kerga misrî [m] hindi
kerge [m] tavuk
kerm û kêz börtü böcek
kermêşe [m] sivrisinek
kes şahıs
kesa [m] kaplumbağa
kesaya awî [m] sukaplumbağası
kese [n] kaplumbağa
kesegan, -e domuz
kesexur, -e akbaba
kesk yeşil
kesmase [n] kalkanbalığı
kesmase [n] kalkanbalığı
keş [m] apış arası kılları
keşe [m] apış arası
kewe mavi
kewe [m] dişi keklik
keya, -ye muhtar
keyayîye [m] muhtarlık
keyber [n] ev önündeki bahçe
keyber [n] evin önü
keyber [n] kapı
keye [n] aile
keye [n] ev
keyeker, -e evcimen
keyeker, -e hamarat
keyf [n] keyif
keyveşaye [n] evi yanasıca
kezebe [m] karaciğer
kêna [m] kız
kêneke [m] kız
kêran [n] kiriş (dam direklerinin üzerine sıralandığı kiriş)
kift omuz
kilame [m] türkü
kilaweke [m] ibik
kilikê hermî [n] omuz başı
kilmnuşte [n] kısaltma
kir [n] penis
kir [n] sik
kirdan [n] yaşlı erkek manda
kirmanc, -e Kırmanc
kirmanc, -e Zaza
kirmanckî Kırmancca
kirmanckî Zazaca
kirta [m] encek
kirta [m] encik
kirta [m] enik
kirta [m] köpek yavrusu
kirta [m] kurt yavrusu
kirte [n] encek
kirte [n] encik
kirte [n] enik
kirte [n] köpek yavrusu
kirte [n] kurt yavrusu
kisî [m] am
kisî [m] ferç
kitab [n] kitap
kî de
kîmya [m] kimya
kîra [m] kira
kîradar, -e kiracı (kiralayan)
Kîrîbatî Kiribati
kîse [n] kese
kîse [n] torba
kîsik [n] kese
kîsik [n] torba
kîşte [m] böğür (boş böğür)
klasîk, -e klasik
koc, -e buzağı (manda yavrusu)
koc, -e manda yavrusu (buzağı)
koçmek [n] keklik
kolane [m] omuzun boyuna yakın kısmı
Kolik Kahta
kolik [n] omuzun boyuna yakın kısmı
Kolombîya Kolombiya
kolonî [m] sömürge
kolonyalîst, -e sömürgeci
kolonyalîstîye [m] sömürgecilik
kolonyalîzm [n] sömürgecilik
kom bîyayene toplanmak
komare [m] cumhuriyet
komarperwer, -e cumhuriyetçi
komarwaz, -e cumhuriyetçi
kombîyayîş [n] toplantı
komedî [m] komedi
komedyen, -e komedyen
komedyenîye [m] komedyenlik
komîte [m] komite
kompozîsyon [n] kompozisyon
kompozîsyono edebî [n] edebi kompozisyon
kompozîtor, -e bestekar
kompozîtor, -e kompozitor
Kongo Kongo
Kongo Zaire
Kongo-Brazavîlle Kongo-Brazzaville
konservatîf, -e muhafazakar
konservatîfîye [m] muhafazakarlık
kontrat [n] akit
kontrat [n] bağıt
kontrol [n] denetleme
kontrol [n] kontrol
kontrol kerdene denetlemek
kontrol kerdene kontrol etmek
Kop Bulanık
korbilîyes [n] salyangoz
koremişk [n] köstebek
Koreya Başûrî Güney Kore
Koreya Vakure Kuzey Kore
Korsîka Korsika
kortike [m] ense
Kosta Rîka Kostarika
koşkar [n] uğurböceği
kotere [m] üveyik
kovî, -ye yabani
krîmînal kriminal
krîmînel kriminel
krîmînolojî kriminoloji
krîtîk [n] eleştiri
krîtîk kerdene eleştirmek
krîtîkkerdiş [n] eleştirme
krokodîl, -e timsah
Kuba Küba
kudik [n] encek
kudik [n] encik
kudik [n] enik
kudik [n] köpek yavrusu
kudikê kutikî [n] encek
kudikê kutikî [n] encik
kudikê kutikî [n] enik
kudikê kutikî [n] köpek yavrusu
kule [n] kalça
kulike [m] ibik
kulil [n] omuzun boyuna yakın kısmı
kulinge [m] sivrisinek
kulî [n] çekirge
kultur [n] kültür
kulturî kültürel
kund baykuş
kurbeşik, -e porsuk
kurd, -e Kürt
kurdkî Kürtçe
kurkurrik [m] güvercin
kurrî, -ye sıpa
kurrî, -ye tay
kursî [n] kürsü
kutik [n] köpek
kutike [m] dişi köpek
kutikmase [n] köpekbalığı
kutikmase [n] köpekbalığı
kutiko awî [n] kunduz
Kuweyt Kûveyt
kuze [n] sansar
kadar: sey
Ben senin kadar değilim. (Ez sey to nîya.)
kadı:
qazî (m)
kadın:
cinî (m), cinîye (m); cinîke (m)
Bir kadın ve bir kız oturmuşlar.
(Yew cinî û yew kêneke roniştî.)
Bir varmış bir yokmuş, bir kadın varmış.
(Cayke beno cayke 
nêbeno, yew cinîke bena.)
kafa:
katike (m), kakate (m), qotike (m), qoqe (m), qafike (m)
kafatası:
qaf (n)
kafiye:
qafîye (m)
kağıt:
kaxite (m)
Kahire:
Qahîre
Kahta:
Kolik
kahverengi:
şalên, qeweyî
kalbur:
pirojine (m)
kalça:
qineste (n), kule (n), qorrik (n)             
kalçanın alt bölümü: parê qine (n), paldim (n), toldir (n)
kalem:
qeleme (m)
boya kalemi: qelema boyaxî (m)qelema erjîjine (m)
renkli kalem: qelema rengine (m)
siyah bir kalem:
qelemêka sîyaye (m), qelemêda sîyaye (m)
kalemtıraş:
qelemtiraşe (m)
kalınbağırsak: roqila pîle (m)
kalkanbalığı: kesmase (n)
kalp: zerrî (m), zerrîya bele, qelb (n)
Kamboçya: Kamboçya
Kamerun:
Kamerûn
kampanya:
kampanya (m)
Kanada:
Kanada
kanarya:
kanarya (m)
kanat:
bask (n), perr (n), pol (n)
sağ kanat: basko rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sol kanat: basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
kanguru:
kanguru, -ye
kanun:
qanûn (n)
kanun teklifi: pêşnîyaza qanûnî (m), teklîfê qanûnî (n)
kanuni
: qanûnî
kapı:
ber, keyber (n)
kaplan:
piling, -e
kaplumbağa:
kesa (m), kese (n)
kara -I:
erd (n), bej (n)
kara -II:
sîya, qer
karaciğer:
cîgere (m), qeseba, kezebe (m), qeseba sîyaye (m)
Karakoçan:
Depe
karakol:
qereqol (n)
karar:
bire (m), qerar (n)
karar almak: bire girewtene, qerar girewtene
karar vermek: bire dayene, qerar dayene
karara bağlamak: bire dayene, qerar dayene
karargah:
qerargehe (m)
kararname:
birename (n), qerarname (n)
karasal:
erdî, bejî
karasinek:
mêse (m), vizike (m)
Karayazı:
Gogsî
karga:
qijike (m), qela (m), qirawile (m), qerpelase (m)
karı:
cinî (m), cinîye (m)
Karın ne dedi?
(Cinîya to se va?)
karın:
pîze (n)
karınca:
morcela (m)
karides:
karîdes (n)
Karlıova:
Kanîreş
karne:
qarne (m)
karşı:
vera…, verba…, verva ...
Karşımda durma
! (Vera mi mevinde!)
Karşımda durmuş konuşuyor.
(Verba mi vindeto qisey keno.)
karşısında:
vera ..., verba…, verva ...
karşılaştırma:
pêveronayîş
karşılaştırma sıfatı:
sifetê pêveronayîşî (n)
kartal:
helî (n), qertal (n)
kasık:
golim (n), vergolim (n)
kasım:
teşrîne (m)
kaside:
qesîde (m)
kaş:
birûy (zh)
Katar:
Qeter
katır:
qantir (n)
yavru katır:
qantirleyîr (n)  
katliam: qirkerdiş (n), jenosîd (n)
kavga:
lej (n)
kavga etmek: lej kerdene
kaydetmek:
qeyd kerdene
kayıt:
qeyd (n)
 kaydını yaptırmak:
qeydê xo
  viraştene
kayıtlı: qeydkerde (n), qeydkerdîye (m), qeydkerda (m)
kaymakam:
qaymeqam, -e
kaynak:
çime (n)
kitabın kaynakları: çimeyê kitabî
kaz:
qaze (m), bette (m)
kaza (ilçe):
qeza (m)          
kaza:
qeza (n), olacax (n)
Kazakistan:
Qazaxîstan (n)
Keban:
Keban
keçi:
bize (m)
bir kez oğlak doğurmuş olan keçi:
karî (m), kahrîpese (m)
bir-iki yaşındaki keçi yavrusu (çepiç):
tuşk, -e; tiştîrî (n)
yabankeçisi:
pezkovî, -ye
kedi:
pisîng, -e
kefalet:
kefîlîye (m), kefalet (n)
kefaletname:
kefaletname (n)
kefil:
kefîl, -e
kefillik:
kefîlîye (m)
kefiye:
kefî (m), kefîye (m)
keklik:
zerenc (n), heke (n), koçmek (n)
dişi keklik: zerence (m), marî (m), kewe (m)
yavru keklik: leyîrzerenc, -e
küçük yaştaki erkek keklik: zerencleyîr (n), dikleyîr (n)
kelebek: perperike (m), pelpelike (m), pisperike (m), 
pinpinîke (m), minminike (m), cincinike (m), çînçinike (m),sîsperike (m)
kelepçe:
kelemçe (n)
kelime:
çekuye (m)
Kemah:
Kemax
Kemaliye:
Kemalîye
kendi:
xo
kendi kaderini tayin hakkı:
heqê çarenuştişê xo, heqê tayînkerdişê qederê xo
kendisinden:
xo ra
kent:
şaristan (n), bajar (n)
kentli:
şaristanij, -e
Kenya:
Kenya
kere:
rey
                                 
bir kere: reyke, reyê
bir iki kere:
reyê-di reyî
kertenkele:
marula (m)
kervan:
karwan (n)
kese:
kîse (n), kîsik (n)
kesin:
qetî
kesinleşme:
qetîbîyayîş (n)
kesinleşmek:
qetî bîyene
kesinleşmiş:
qetîbîyaye (n), qetîbîyaya (m), qetîbîyayîye (m)
kesinleştirme:
qetîkerdiş (n)
kesinleştirmek:
qetî kerdene
kesinlik:
qetîyîye (m), qetîyet (n)
kesir sayılar:
hûmarnameyê kesîrî
keyif:
"keyf (n)
kez:
" rey"
bir kez: reyke, reyê                         
bir iki kez:
"reyê-di reyî
dört beş kez:
çar-panc reyî
Kıbrıs:
" Qibris
kıç:
qine (m)
kılıçbalığı:
maseşimşêr (n
kırgızistan: Qirxizîstan (n)
kırk:
çewres
kırkıncı: çewresin, -e
kırlangıç: hechecike (m)
Kırmanc:
kirmanc, -e
Kırmancca:
kirmanckî
kırmızı:
sûr
kısaltma: kilmnuşte (n)
kısrak: mahîne (m)
kış:
zimistan (n)
kıta:
qita (m)
kız:
kêna (m), kêneke (m)
ki
: ke
Siz söyleyin ki biz de söyliyelim. (Şima vajêne ke ma zî vajî.)
Kiği:
Gêxî
kimya:
kîmya (m)
kip:
rawe (m)
kira:
kîra (m)
kiracı (kiralayan):
kîradar, -e
Kiribati:
Kîrîbatî  
kiriş (dam direklerinin üzerine sıralandığı kiriş):
kêran (n), şirît (n)
kirpi:
jûje (n), dije (n)
kirpik:
bijangî (zh), mujey (zh)
kitap:
kitab (n)
klasik:
klasîk, -e
klasik edebiyat: edebîyato klasîk (n)
klitoris:
zîlik (n), çîlik (n), gilik (n), nîçik (n), nerî (n)
koca (eş):
mêrde (n)
Kocaköy:
Karaz
koç:
beran (n), vosn (n)
iki yaşında veya daha büyük olan koç:
hogeç (n)          
yaşlı koç:
berano maz (n)
çok yaşlı olan koç:
berano qert (n)               
kol -I:
harme (n), pol (n), hingile (n), çengile
önkol:
harmeyo barî (n), bazî (n), zend (n)
üstkol: harmeyo qalind (n), tevdîre (m)
kol -II:
bask (n), perr (n), pol (n)
sağ kol: basko rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sol kol: basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
Kolombiya:
Kolombîya
koltukaltı:
binçeng (n), binê engilî (n)
komedi:
komedî (m)
komedyen:
komedyen, -e
komedyenlik:
komedyenîye (m)
komite:
komîte (m)
kompozisyon:
kompozîsyon (n)
kompozitor:
bestekar, -e; kompozîtor, -e
Kongo:
Kongo, Zaîre
Kongo-Brazzaville:
Kongo-Brazavîlle
kontrol:
kontrol (n)
kontrol etmek:
kontrol kerdene
konuşmak:
qisey kerdene, qesey kerdene       
Korsika:
Korsîka
koruma:
seveknayîş (n), muhafezekerdiş (n)
korumak:
seveknayene, muhafeze kerdene
Kostarika:
Kosta Rîka
Kovancılar:
Qowancîyan
kovuşturma:
taqîbkerdiş (n), taqîbat (n)
kovuşturmak:
taqîb kerdene
koyun:
mîye (m), mî (m), mêşna (m) 
köpek:
kutik (n), kelp (n)
dişi köpek:
dele (m), kutike (m), kelpe (m)   
köpek yavrusu:
b. enik
küçük cins köpek: zexer, -e
küçük yaştaki köpek: bocî, -ye
yaşı altı aydan daha fazla olan köpek yavrusu:
fînik (n)
köpekbalığı: kutikmase (n)
köpekdişi:
qîlp (n)
körbağırsak: roqila kore (m)
köstebek:
hermuşk (n), muşo kor (n), koremişk (n), muş (n), 
merreyo kor (n); loxa kore (m)
köy:
" dewe (m)
köylü:
dewij, -e
       
kral:
" qiral (n)
kraliçe:
" qiralîça (m)
kriminal:
krîmînal
kriminel:
krîmînel, sucdar, gunekar
kriminoloji:
krîmînolojî
Kudüs:
Quddus  
kulak: goş (n)
kulak dibi: binê goşî
kulak tozu (kulağın arkası): belengoş (n)
Kulp:
Pasûr
kunduz:
kutiko awî (n)
kural:
qayde (n)
kurallı fiil:
karo qaydeyin (n)
kuralsız:
bêqayde (n)
kuralsız fiil:
karo bêqayde (n)
kurbağa:
beq (n), qirîncele (n)
kurmay başkanı:
serekerkan (n)
kurmay başkanlığı:
serekerkanîye (m)
kurnaz:
qurnaz, oyniker, -e
kurşun:
erjîj (n)
kurşun kalem:
qelema erjîjine (m)
kurt:
verg (n), ganawir (n), cinawir (n)
dişi kurt:
deleverge (m), verge (m), ganawire (m), cinawire (m)
kurt yavrusu:
kirta (m), kirte (n)
Kurtalan:
Misriç
kuru üzüm:
eskije (m)               
kuş:
mîlçik, -e; çûçik, -e; teyr, -e
kuşku:
guman (n), şik (n)
kuşkulu:
gumankerde (n), şikkerde (n)
kutup ayısı:
heşa cemedî (m), heşê cemedî (n)
Kûveyt:
Kuweyt
kuyruksokumu:
boçik (n)
kuzey:
vakur (n)
Kuzey Kore:
Koreya Vakure
kuzeybatı:
vakurê rojawanî (n)
kuzeydoğu: vakurê rojhelatî (n)
kuzu:
verek, -e; kavir, -e
bir-iki yaşındaki dişi kuzu: berendîre (m)
Küba:
Kuba
küçük:
1)qij, -e, hurdî, -ye 2)şenik, -e
küçük harf:
herfa hurdîye (m)
küçükdil: ziwanik (n), ziwano qij (n), belik (n)
kültür:
kultur (n)
kültür bakanlığı:
wezaretê kulturî (n)
kültürel:
kulturî
Kürdistan:
Kurdîstan (n)                              
Kürdistanımız: Kurdîstanê ma (n)
      
kürsü:
kursî(n)         
Kürt:
kurd, -e
Kürtçe: kurdkî