FERHENGÊ TIRKÎ-KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ)      O-Ö


 

O  

o –I
(zamir): 1)o (m), a (m) 2)ey (n), aye (m)
o [m] o (sifat)
o [m] o [zamir]
O bi xo ame. O bizzat geldi.
O lajek vano. O oğlan söylüyor
o yo işte
o yo odur
obje [n] nesne
ocax [n] ocak
ocaxkor, -e çocuğu olmayan
oda [m] oda
oktobre [m] ekim
Okyanûsya [m] Okyanusya
olacax [n] kaza
Oltî Oltu
Olur Olur
ordege [m] ördek
organîzasyon [n] örgüt
organîzebîyayîş [n] örgütlenme
organîzekerdiş [n] örgütleme
ortax, -e ortak
orte [n] orta
Ortîlî Şenkaya
ortografî imlâ
ortografî yazım
otokrasî [n] otokrasî
otokrat [n], -e otokrat
otonomî [m] otonomi
otonomîst, -e otonomist
otorîte [m] otorite
otorîter, -e otoriter
otorîterîye [m] otoriterlik
oyn [n] hile
oyn [n] numara (hile)
oyn [n] oyun (hîle)
oyniker, -e hilekar
oyniker, -e kurnaz
oyniker, -e numaracı
Ozbekîstan [n] Özbekistan
odur:
o yo, a ya; ha yo, ha ya
   
ondan
(zamir): ey … ra (n), aye … ra (m)  
onu
(zamir): ey (n), aye (m)  
o –II
(sifat): o (m), a (m)  
O oğlan söylüyor: O lajek vano.  
O kız söylüyor: A kêneke vana.  
ona
(sıfat): ê … ra (n), a … ra (m)  
O oğlana söyle.
(Ê lajekî ra vaje.)  
O kıza söyle.
(A kêneke ra vaje.)  
ondan
(sıfat): ê … ra (n), a … ra (m)  
O kızdan aldı.
(A kêneke ra girewt.)  
o yaka bu yaka:
nahêm-dohêm  
o yana bu yana:
nata-bota  
ocak (ocak ayı):
çele (n)  
ocak:
ocax (n)  
oda:
oda (m)  
oğlak:
bizêk, -e  
oğlan:
lajek (n)  
oğul:
laj (n)  
okul:
wendegeh (n), mekteb (n) 
ilkokul: dibistane (m)  
okuma:
wendiş  
okumak:
wendene  
okuyucu:
wendox, -e  
Okyanusya:
Okyanûsya (m)  
olağanüstü durum:
rewşa îstîsnayî (m), halo îstîsnayî (n)
olağanüstü hal: rewşa îstîsnayî (m), halo îstîsnayî (n)  
olanak:
îmkan (n)  
yeni bir olanak:
îmkanêko newe, îmkanêde newe  
olmak:
bîyene, bîyayene olsun ... olsun: çi... çi... 
 Kadın olsun, erkek olsun, hepsi geldiler. (Çi cinî çi camêrd heme amey.)            
Oltu:
Oltî  
olumlu:
pozîtîf, -e 
olumlu cümle: cumleya pozîtîfe (m) 
olumlu soru: perso pozîtîf (n)  
olumsuz:
negatîf, -e 
olumsuz cümle: cumleya negatîfe (m) 
olumsuz soru: perso negatîf (n) 
olumsuzlama edatı: edatê negatîfîye (n)  
Olur:
Olur  
omurganın alt ucu:
boçik (n)  
omuz:
doşe (m), kift, pol (n)  
omuzların arası:
mîyandoş (n), mîyanpolan (n), mîyanpaştî (m)  
omuz başı:
çeng (n), kilikê hermî (n)  
omuzun boyuna yakın kısmı:
kolik (n), kolane (m), kulil (n)  
on:
des 
on bir: yewendes 
on iki: diwês, duyes 
on üç: hîrês 
on dört: çarês 
on beş: pancês 
on altı: şîyês 
on yedi: hewtês 
on sekiz: heştês  
on dokuz: newês  
onlar-I
(zamir): 1)ê (zh) 2)înan (zh)  
onları
(zamir): 1)ê (zh) 2)înan (zh)  
onlar-II
(sıfat): ê (zh)  
O oğlanlar söylüyorlar: Ê lajekî vanê.  
O kızlar söylüyorlar: Ê kênekî vanê.  
onlara
(sıfat): ê … ra(zh)  
O oğlanlara söyle: Ê lajekan ra vaje.  
O kızlara söyle: Ê kênekan ra vaje.  
onuncu:
desin, -e  
ora:
uca, weyra  
oradadır:
uca yo/uca ya, weyra yo/weyra ya  
Kêneke uca/weyra ya: Kız oradadır.  
orası:
uca, weyra                                         
orta:
orte (n)  
Orta Afrika Cumhuriyeti:
Afrîkaya Miyanîne  
ortak:
ortax, -e  
oruç:
roje (n)  
otokrasî:
otokrasî (n)  
otokrat:
otokrat (n), -e  
otonomi:
otonomî (m)  
otonomist:
otonomîst, -e  
otorite:
otorîte (m)  
otoriter:
otorîter, -e  
otoriterlik:
otorîterîye (m)  
oturum:
roniştiş (n)  
otuz:
hîris  
otuzuncu:
hîrisin, -e  
Ovacık:
Pulur  
oylama:
raydayîş (n)  
oylamak:
ray dayene  
oyun:
kay (n)  
oyun (hîle):
oyn (n)  
oyuncu:
kaykerdox, -e  
oyunculuk:
kaykerdoxîye (m)  
ozan:
şaîr, -e  
 

Ö  


öbür:
bîn, -e  
öğrenci:
wendekar, -e; telebe (n), teleba (m); suxte (n), 
suxta (m);
şagird, -e  
öğrencilik:
wendekarîye (m), telebeyîye (m), suxteyîye (m), 
şagirdîye (m)  
öğrenim:
perwerde (n)  
öğrenme:
1)musayîş (n) 2)banderbîyayîş (n)  
öğrenmek:
1)musayene 2)bander bîyene  
öğretim:
banderîye (m)  
öğretme:
1)musnayîş 2)bander kerdiş  
öğretmek:
1)musnayene 2)bander kerdene  
öğretmen:
mamosta (n, m), malim, -e  
öğretmenlik:
mamostayîye (m), malimîye (m)  
öğütücü dişler:
b. azıdişi  
öküz:
ga (n)  
yaşlı öküz:
gayo mazêr  
ölme:
merdiş (n)  
ölmek:
merdene  
ölüm:
merg (n) 
ölüm cezası:
cezaya mergî (m)  
ön:
ver (n); vernî (m), virênî (m), virênîye (m)  
öndeki:
verên, -e; virên, -e  
önce:
verê  
önceki:
verên, -e; virên, -e  
önceki gün:
perey  
önceki günden kalma:
pereyên, -e; pereyin, -e  
önceki günkü:
pereyên, -e; pereyin, -e  
önedat:
veredat (n)  
önek:
prefîks (n)  
öneri:
pêşnîyaze (m), teklîf (n)  
önkol
: bazî (n), harmeyo barî (n), zend (n)  
önsöz:
vateyo verên (n)  
ördek:
ordege (m)  
örgüt:
organîzasyon (n), rêxistine (m)  
örgütleme:
organîzekerdiş (n)  
örgütlenme:
organîzebîyayîş (n)  
örneğin:
mesela, mavajîme/mavajî/mavajê  
örnek:
nimûne (m), mîsale (m)  
örümcek:
pîrike (m), pîreboke (m)  
öte:
wet  
ötedeki:
wetên, weverên, boverên  
öte beri:
nat-wet, nover-wever, nover-bover  
ötede beride:
nata-weta, novera-wevera, novera-bovera  
övgü:
pesndayîş (n), pesênayîş (n), goynayîş (n), wesfdayîş (n)  
övme:
pesndayîş (n), pesênayîş (n), goynayîş (n), wesfdayîş (n)  
öykü:
hîkaye (m)  
öyle
: winî, ayhewa  
öylesi:
asar, asarên, henên  
öylesi iş:
karo asarên, asar kar  
Özbekistan:
Ozbekîstan (n)  
özel:
1)taybetî, -ye 
özel ad: nameyo taybetî (n)  
2)arizî 
özel haklar:
heqê arizî 
özel huqûq:
huqûqo arizî (n)  
özgür:
azad, -e  
özgürlük:
azadîye (m), serbestîye (m)  
özne:
kerdox, -e